Algemene voorwaarden

Artikel 0 Definities

0.1 Van der Toorn Personenschade: de maatschap Van der Toorn Personenschade, Van der Toorn Personenschade BV, F. de Bruin Letselschade B.V. dan wel haar rechtsvoorgangers alsmede de medewerkers/directeuren van bovengenoemden.

0.2 Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Van der Toorn Personenschade een overeenkomst

betreffende schaderegeling aangaat.

0.3 Wederpartij: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die aansprakelijk is of is te achten voor een gebeurtenis ten gevolge waarvan cliënt schade lijdt en/of zal leiden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere tussen Van der Toorn Personenschade en haar cliënt gesloten overeenkomst waarop Van der Toorn Personenschade deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De overeenkomst is gesloten in geval van wilsverklaring van cliënt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij door stilzwijgende acceptatie ten aanzien van door Van der Toorn Personenschade aangevangen en voor de cliënt kenbaar zijnde werkzaamheden, gericht op verhaal van schade van cliënt op de wederpartij.

1.3 Van der Toorn Personenschade behoudt zich het recht voor de door cliënt ingeroepen hulp af te wijzen.

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van der Toorn Personenschade, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van der Toorn Personenschade en cliënt zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Van der Toorn Personenschade zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De verhouding met de cliënt zal echter nimmer als meer zijn aan te merken dan als een inspanningsverbintenis. Hoewel Van der Toorn Personenschade steeds zal trachten cliënt een realistisch beeld inzake de ontwikkeling van het schadeverloop en de resultaten te geven, kan dit nimmer leiden tot enige vorm van garantie op een verwacht resultaat. Van der Toorn Personenschade is dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden in het geval de cliënt teleurgesteld is in zijn of haar verwachtingen dan wel meent in welke vorm en op welke wijze ook te zijn benadeeld. Van der Toorn Personenschade wijst op voorhand iedere aansprakelijkheid af, behoudens aansprakelijkheid die voortvloeit uit grove schuld of uit een opzettelijke benadelingshandeling van Van der Toorn Personenschade zoals vermeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

2.2 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Van der Toorn Personenschade aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van der Toorn Personenschade worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van der Toorn Personenschade zijn verstrekt, heeft Van der Toorn Personenschade het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de cliënt in rekening te brengen.

2.3 Van der Toorn Personenschade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van der Toorn Personenschade kenbaar hoorde te zijn.

2.4 Cliënt vrijwaart Van der Toorn Personenschade voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan cliënt toerekenbaar zijn.

2.5 De inhoud van de door cliënt ingeroepen hulp zal in overleg met cliënt door Van der Toorn Personenschade worden bepaald. Van der Toorn Personenschade is op voorhand gemachtigd om in het kader van de te verlenen of verleende bijstand namens cliënt die rechtshandelingen te verrichten die zij wenselijk of noodzakelijk acht.

2.6 Cliënt gaat ermee akkoord dat de te verzamelen medische en andere al dan niet vertrouwelijke informatie ter beschikking staat van de letselschadespecialisten van Van der Toorn Personenschade en ter beschikking wordt gesteld aan alle anderen, betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst. Voorts gaat cliënt ermee akkoord dat Van der Toorn Personenschade genoemde informatie, voor zover naar de mening van Van der Toorn Personenschade van belang in het kader van de schaderegeling, doorgeeft aan de wederpartij, met medeweten en/of goedkeuring van Van der Toorn Personenschade door de ingeschakelde derden daaronder begrepen.

2.7 Van der Toorn Personenschade behoudt zich het recht voor terzake van de te verlenen bijstand aan cliënt, aan derden opdrachten te verstrekken. De hiermee gepaard gaande kosten vormen een onderdeel van de door Van der Toorn Personenschade verleende bijstand en worden als zodanig aan cliënt in rekening gebracht, met inachtneming van het bepaalde onder artikel 3.

2.8 Het is cliënt niet toegestaan om ter zake van de aan Van der Toorn Personenschade verstrekte opdracht derden bij (de uitvoering van) die opdracht te betrekken, behoudens in geval van vooraf bereikte overeenstemming dienaangaande met Van der Toorn Personenschade. Indien zonder toestemming van Van der Toorn Personenschade een derde bij (de uitvoering van) de opdracht wordt betrokken, zal de ingeroepen bijstand onmiddellijk worden beëindigd en worden de kosten van de tot dan verleende bijstand bij cliënt in rekening gebracht.

Artikel 3 Honorarium

3.1 Cliënt is in het kader van deze overeenkomst aan Van der Toorn Personenschade kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief voorschotten en kantoorkosten, conform het bij het totstandkomen van deze overeenkomst overeengekomen tarief en percentage kantoorkosten.

3.2 Voor zover de Wet dat verlangt, zal cliënt omzetbelasting in rekening worden gebracht.

3.3 Tenzij tussen Van der Toorn Personenschade en cliënt werkzaamheden op basis van "no cure no pay" zijn overeengekomen, zullen alle door Van der Toorn Personenschade gemaakte kosten van rechtsbijstand in eerste instantie ter vergoeding bij de wederpartij worden ingediend.

3.4 De door de wederpartij vergoede  kosten van rechtsbijstand ex art. 6: 96 BW of voorschotten daarop zullen op de onder artikel 3.1 genoemde kosten in mindering worden gebracht. De alsdan eventueel overblijvende kosten zullen met de eerstvolgende (voorschot)betaling van de wederpartij worden verrekend, met dien verstande dat deze verrekening uiteindelijk ten hoogste 20% (exclusief BTW) van het totaal aan betalingen van materiële en

immateriële schade bedraagt.

3.5 Indien tussen Van der Toorn Personenschade en cliënt werkzaamheden op basis van "no cure no pay" zijn

overeengekomen, zullen de kosten van de door Van der Toorn Personenschade aan cliënt verleende bijstand 15% van het totaal aan betalingen van materiële en immateriële schade bedragen, te verhogen met de verschuldigde omzetbelasting. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zullen deze kosten voor een zo groot mogelijk deel als schadecomponent in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Over de door de wederpartij te verstrekken/te verstrekken voorschotten zal Van der Toorn Personenschade haar honorarium zoals bovengenoemd, rechtstreeks en direct na betaling van het voorschot in mindering brengen.

3.6 Van der Toorn Personenschade mag haar honorarium zoals bovengenoemd gedurende de looptijd van deze

overeenkomst verhogen, indien en voorzover redelijk.

Artikel 4 Looptijd van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Is als looptijd van de overeenkomst een andere termijn overeengekomen dan genoemd in 4.1, dan is deze andere termijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de cliënt Van der Toorn Personenschade derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Intellectuele vermogensrechten

5.1 Van der Toorn Personenschade behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

5.2 Van der Toorn Personenschade behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6 Betaling en invordering

6.1 Tenzij tussen Van der Toorn Personenschade en cliënt werkzaamheden op basis van "no cure no pay” zijn overeengekomen, dient betaling van de cliënt in rekening gebrachte kosten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voorts kunnen alsdan zonder verdere aankondiging rechtsmaatregelen ter incasso worden getroffen. Alle redelijk kosten te verkrijgen van voldoening zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de cliënt.

6.2 Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van Van der Toorn Personenschade en de verplichtingen van de cliënt jegens Van der Toorn Personenschade onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.5 De vorderingen van Van der Toorn Personenschade op haar cliënt zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-              indien na het sluiten van de overeenkomst aan Van der Toorn Personenschade omstandigheden ter kennis komen die Van der Toorn Personenschade goede grond geven te vrezen dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

-              indien Van der Toorn Personenschade de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Van der Toorn Personenschade bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Van der Toorn Personenschade schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Reclames

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Van der Toorn Personenschade. Indien een klacht gegrond is, zal Van der Toorn Personenschade de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

7.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van der Toorn Personenschade slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien Van der Toorn Personenschade aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.De aansprakelijkheid van Van der Toorn Personenschade voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is

de aansprakelijkheid van Van der Toorn Personenschade beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Inafwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van der Toorn Personenschade.

5. Van der Toorn Personenschade is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van der Toorn Personenschade geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Toorn Personenschade niet in staat is haar verplichtingen na te komen. werkstakingen in het bedrijf van Van der Toorn Personenschade worden daaronder begrepen.

9.2 Van der Toorn Personenschade heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van der Toorn Personenschade haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Van der Toorn Personenschade opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen Van der Toorn Personenschade niet mogelijk is langer duurt dan 4 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9.4 Indien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door cliënt verstrekte informatie alsmede de inhoud van het op cliënt betrekking hebbende fysieke schadedossier met inhoud en/of alle op andere gegevensdragers aanwezige informatie betrekking hebbend op het schadedossier van cliënt, blijven eigendom van Van der Toorn Personenschade totdat cliënt aan alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

10.2 Cliënt is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken zoals onder 10.1 genoemd te bezwaren.

10.3 Alle door Van der Toorn Personenschade verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, software en andere van belang zijnde informatie en correspondentie mogen niet zonder door Van der Toorn Personenschade vooraf verleende toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 11 Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien cliënt de overeenkomst tussentijds opzegt, zijn de nog openstaande kosten rechtsbijstand, inclusief

voorschotten en kantoorkosten, terstond opeisbaar en worden deze conform het bepaalde in artikel6 inrekening

gebracht.

11.3 Indien er tussen Van der Toorn Personenschade en cliënt werkzaamheden op basis van "no cure no pay” zijn

overeengekomen, dan heeft Van der Toorn Personenschade bij opzegging recht op compensatie vanwege het

daardoor te verwachten gemis aan honorarium, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag

liggen die aan Van der Toorn Personenschade zijn toe te rekenen. In dat geval is cliënt gehouden tot betaling zoals

vermeld in artikel 11.2.

11.4 Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Van der Toorn Personenschade, dan zal Van der Toorn Personenschade het dossier terstond aan cliënt overdragen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn en/of de nog openstaande kosten rechtsbijstand nog niet door de cliënt zijn voldaan. Indien de overdracht van het dossier voor Van der Toorn Personenschade extra kosten met zich meebrengen, dan worden deze aan cliënt in rekening gebracht.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Van der Toorn Personenschade is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst op te

schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

-              cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,

-              Van der Toorn Personenschade na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede

grond geven te vrezen dat cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat

cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de

tekortkoming haar rechtvaardigt.

-              cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is Van der Toorn Personenschade bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet meer mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van der Toorn Personenschade op cliënt conform

artikel 6 van deze voorwaarden  onmiddellijk opeisbaar. Indien Van der Toorn Personenschade de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt Van der Toorn Personenschade zijn aanspraken uit de Wet en overeenkomst.

12.4 Van der Toorn Personenschade behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel  13 Geheimhouding

13.1 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Van der Toorn Personenschade gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de Wet of bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Van der Toorn Personenschade zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van der Toorn Personenschade niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Alle geschillen waaronder die welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en incassovoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter, welke naar Nederlands recht zal oordelen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Gratis advies van een letselschadespecialist van Van der Toorn Personenschade?

Onze ervaren specialisten helpen u kosteloos met het claimen van uw smartengeld.
Gratis adviesgesprek